w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2016.03.26

- ŚR - kumulacja świadczeń pielęgnacyjnych, ZDO i SZO...

- ŚR - kumulacja świadczeń pielęgnacyjnych, SZO i ZDO

   18 marca 2016 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

   Tym razem nowelizacja stanowi odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r., (SK 7/11), którym to rozstrzygnięciem Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „Art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 559, 567 i 1443), w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

    Dotychczasowe brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych kategorycznie przesądzało, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli 4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;”. Analogiczną regulację odnajdziemy w przepisach decydujących o możliwości skorzystania ze specjalnego zasiłku dla opiekuna (art. 16 a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

    W projekcie przewiduje się więc uchylenie w ustawie o świadczeniach rodzinnych dwóch punktów, odpowiednio: w art. 16 a w ust. 8 – pkt 4 (SZO) oraz w art. 17 w ust. 5 – pkt 4 (ŚP). Dalej w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów proponuje się dodanie ust. 7 w art. 2 ustawy zgodnie z którym zasiłki dla opiekunów ustalane będą na podstawie przesłanek z art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem tej, która była sformułowana w art. 17 ust. 5 pkt 4, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

    Ostatecznie (jeżeli projekt zostanie przegłosowany), dopuszczalne będzie kumulowanie w rodzinie takich świadczeń jak zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, jak również dwóch odrębnie wypłacanych zasiłków dla opiekuna (w związku z opieką sprawowaną przez dwóch uprawnionych nad dwiema osobami).

    Możliwe też stanie się przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie.

    Czytaj całą treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego….

    Czytaj całą treść projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych…

    Stan prawny na dzień: 26 marca 2016 r.