w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2015.10.15

- ŚR - KRUS czy ZUS przy świadczeniu opiekuńczym dla rolnika...

- KRUS czy ZUS przy świadczeniu opiekuńczym...

   Choć komunikat ten dostępny jest na stronach Ministerstwa, myślę że warto zamieścić go także na łamach prawnikwpomocyspolecznej.pl.

   Ustawodawca w końcu rozwiązał problem związany z ubezpieczeniem społecznym rolników, którzy ubiegają się o świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna).

   Podstawą prawną, która stała się podwaliną komunikatu zamieszczonego na łamach strony internetowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1506);

   Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 października 2015 r.

   Warto jednak wyjaśnić, nowelizacja ta nadal pomija osoby, które zyskały uprawnienie do świadczeń opiekuńczych przed dniem 1 października 2015 r., a których to KRUS, w drodze decyzji administracyjnej wyrejestrował z systemu emerytalnego rolników (okres od dnia zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego – zgodnie z oświadczeniem rolnika).

   W tym przypadku, za okres w którym rolnikowi, w związku z zaprzestaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego przysługiwało świadczenie opiekuńcze, składkę na ubezpieczenie społeczne w ZUS powinien opłacić wójt, burmistrz, prezydent miasta.

   Nowelizacja przewiduje jedynie możliwość powrotu do systemu ubezpieczenia społecznego rolników, od dnia wskazanego we wniosku (ze skutkiem na przyszłość), nie wcześniej od dnia złożenia wniosku w powyższym zakresie.

Zapoznaj się z pełną treścią ustawy nowelizującej system ubezpieczenia społecznego rolników.

Zapoznaj się z komunikatem zamieszczonym na łamach strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Stan prawny: 15 października 2015 r.