w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2014.11.04

- ŚR - Podwyższone kryteria dochodowe

Podwyższenie kryteriów dochodowych

   Choć dla każdego pracownika to oczywista oczywistość, to jednak nie zaszkodzi wspomnieć o podwyższeniu kryteriów dochodowych także na mojej stronie.

   Wszystko za sprawą & 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r.. poz. 959).

   Zgodnie z w/w przepisem, od 1 listopada 2014 r. zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł.

   W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł.

Stan prawny na dzień: 4 listopada 2014 r.