w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wasze pytania

   Wasze pytania:

Wasze pytania   
   Dotychczasowe doświadczenie zdobyte w okresie prowadzenia tej strony pozwala twierdzić, że każdy z was jest spragniony odpowiedzi na często drobne, choć istotne z punktu widzenia codziennej pracy w ośrodku pytania.

    W zakładce tej znajdziecie odpowiedzi na te najbardziej ciekawe i trudne do znalezienia w przepisach kwestie. Z uwagi na ilość zapytań kierowanych w formularzach kontaktowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też  na łamach forum ośrodków pomocy społecznej, zmuszony jestem ograniczyć się do tych najmniej obszernych choć bardzo ciekawych zagadnień.
 
 

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na niektóre wasze pytania:

Wasze pytania

23-09-2014
- WP - Zasiłek dla opiekuna, gdy świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało do 30 czerwca 2014 r.
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna
   
   Art. 2. 1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.


Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (7 grudzień 2012 r.):

   Art. 11. 1. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.

   2. W przypadku ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

   Przepisy nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musiało wygasnąć z mocy prawa. Tylko w takiej sytuacji można więc przyznać zasiłek dla opiekuna. We wszystkich innych przypadkach, w tym w sytuacji w której świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje z uwagi na upływ terminu realizacji decyzji, zasiłek dla opiekuna nie przysługuje.

   Z uwagi na oczywistą niesprawiedliwość, powodowaną niewydolnością systemu śwaidczeń rodzinnych, zalecam jednak odpowiednio pouczyć stronę, o przysługujących jej uprawnieniach. Należy pamiętać, że sąd podlega tylko ustawie. Urzędnik z takiego komfortu nie może skorzystać, co stawia go w niewygodnym położeniu wobec petenta.