w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wasze pytania

   Wasze pytania:

Wasze pytania   
   Dotychczasowe doświadczenie zdobyte w okresie prowadzenia tej strony pozwala twierdzić, że każdy z was jest spragniony odpowiedzi na często drobne, choć istotne z punktu widzenia codziennej pracy w ośrodku pytania.

    W zakładce tej znajdziecie odpowiedzi na te najbardziej ciekawe i trudne do znalezienia w przepisach kwestie. Z uwagi na ilość zapytań kierowanych w formularzach kontaktowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też  na łamach forum ośrodków pomocy społecznej, zmuszony jestem ograniczyć się do tych najmniej obszernych choć bardzo ciekawych zagadnień.
 
 

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na niektóre wasze pytania:

Wasze pytania

19-09-2014
- WP - Stosunek bezpośredniej podległości służbowej
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Ustawa o pracownikach amorządowych:

   Art. 26. Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

   Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:
   1)   urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
   2)   starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
   3)   urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
   4)   biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
   5)   biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

   Art. 27. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie, zwanej dalej "oceną".
   2. Oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony pracownika samorządowego, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
   3. Ocena dotyczy wywiązywania się przez pracownika samorządowego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1.
   4. Bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza ocenę pracownikowi samorządowemu oraz kierownikowi jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.
   5. Pracownikowi samorządowemu od dokonanej oceny przysługuje odwołanie do kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny.
   6. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia.
   7. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po raz drugi.
   8. W przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego negatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.
   9. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny, o której mowa w ust. 8, skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

   O tym czy pomiędzy dwoma pracownikami samorządowymi zachodzi stosunek bezpośredniej podległości służbowej decyduje, w głównej mierze regulamin organizacyjny. To właśnie ten dokument stanowi podstawę oceny czy występuje „bezpośrednia podległość służbowa”.

   W urzędach zawsze struktura organizacyjna zatrudnienia przybiera kształt struktury pionowej oraz poziomej. W każdej więc instytucji mamy do czynienia z kierownikiem na szczeblu głównym oraz podległymi mu pracownikami. Rozgraniczenie pojawiać może się także na niższych szczeblach (np. kierownik działu bądź komórki organizacyjnej).

   W pierwszej kolejności odwołać się należy do regulaminu organizacyjnego, który stanowi podstawowy dokument dla oceny bezpośredniej styczności pomiędzy pracownikami. Nie sposób wyobrazić sobie regulaminu organizacyjnego, który swą treścią nie wskazuje na strukturę logiczną zatrudnienia.

    Przy ocenie i kwalifikacji wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami samorządowymi uwzględnić należy, obok formalnej struktury także wzajemne powiązania i relacje faktyczne.

   W odniesieniu do drugiej części pytania, jeżeli z regulaminu organizacyjnego wynika, że oba te stanowiska podlegają ocenie Kierownika Ośrodka i to właśnie przed nim pracownicy ci odpowiadają, nie mając jednocześnie wzajemnych stosunków nadrzędnych / podrzędnych, to nie ma przeszkód by stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku piastował ojciec, księgowej zatrudnionej w Ośrodku (oczywiście po przeprowadzeniu uczciwego konkursu ofert gdyż jest to stanowisko urzędnicze).

   Trudo jednak wyobrazić sobie taką konstrukcję, w której pomiędzy Głównym Księgowym Ośrodka nie zachodzi stosunek nadrzędności wobec księgowego Ośrodka. Tym samym przyjęcie takiego rozwiązania należy ocenić negatywnie.