w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wasze pytania

   Wasze pytania:

Wasze pytania   
   Dotychczasowe doświadczenie zdobyte w okresie prowadzenia tej strony pozwala twierdzić, że każdy z was jest spragniony odpowiedzi na często drobne, choć istotne z punktu widzenia codziennej pracy w ośrodku pytania.

    W zakładce tej znajdziecie odpowiedzi na te najbardziej ciekawe i trudne do znalezienia w przepisach kwestie. Z uwagi na ilość zapytań kierowanych w formularzach kontaktowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też  na łamach forum ośrodków pomocy społecznej, zmuszony jestem ograniczyć się do tych najmniej obszernych choć bardzo ciekawych zagadnień.
 
 

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na niektóre wasze pytania:

Wasze pytania

26-03-2016
- WP - Ubezpieczenie zdrowotne osób ubiegających się o emeryturę lub rentę...
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin

   W opisanym stanie faktycznym, wnioskodawca podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z mocy ustawy.

    Zgodnie z Art.  67 ust. 7 O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z członkami rodziny, prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń.

    Dalej uwagę zwróć  należy na art. 87 ust. 10 c do 10 g, w/w ustawy na podstawie których to przepisów ZUS i KRUS zobowiązane są do przekazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia dane (listy) osób, które złożyły wniosek o emeryturę lub rentę. Na tej też podstawie, osoby które utraciły status ubezpieczonego (np. z powodu wykreślenia z rejestru osób bezrobotnych – po uzyskaniu wieku emerytalnego), posiadają uprawnienia do świadczeń zdrowotnych z mocy samej ustawy.

    Przesłanie przez ZUS / KRUS listy osób, które złożyły wniosek o emeryturę lub rentę Narodowemu Funduszowi Zdrowia, skutkuje ich uwzględnieniem w systemie EWUŚ, dzięki któremu każda placówka zdrowotna będzie w stanie prawidłowo odczytać status osoby ubezpieczonej.

    W niektórych przypadkach ( funkcjonariusze Policji, ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, SG, BOR, Państwowej Straży Pożarnej i SW), ZUS / KRUS wydaje zaświadczenie, wskazujące na tytuł uprawnienia oraz datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę (art. 67 ust. 10 f ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

    W opisanym przypadku, z uwagi na „formalne złożenie wniosku” o wydanie decyzji potwierdzającej uprawnienie do świadczeń zdrowotnych (90 dni), koniecznym będzie umorzenie postępowania, a to z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

   Kodeks postępowania administracyjnego:

   Art.  105. [Umorzenie postępowania]

   §  1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

   §  2. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

    W ostatniej kolejności przywołać należy argumentację zawartą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r. (sygn. akt: III SA/Łd 239/09), gdzie wyjaśniono, że „Niedecyzyjny tryb potwierdzenia prawa do świadczeń wyprzedza decyzyjne formy potwierdzenia uprawnienia w tym znaczeniu, że decyzję administracyjną w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń wydaje się wyłącznie wówczas, gdy jednostce nie przysługuje pozadecyzyjna forma potwierdzenia tego prawa. W przypadku zatem, gdyby ta sama osoba spełniała kryteria do uzyskania karty ubezpieczenia czy też poświadczenia prawa do świadczeń i jednocześnie przesłanki do uzyskania decyzji potwierdzającej to prawo, pierwszeństwo należałoby przyznać drodze mniej sformalizowanej. Uznać należy, iż w takim wypadku brak jest podstaw do wydania pozytywnej dla wnioskodawcy decyzji administracyjnej.

   Regułą jest także to, że realizacja prawa do świadczeń zdrowotnych jest odformalizowana. W celu potwierdzenia prawa do świadczeń nie jest bowiem wymagane wydanie decyzji administracyjnej, lecz sporządza się kartę ubezpieczenia, o której mowa w art. 50 i nast. ustawy lub poświadczenie, uregulowane w art. 52 ust. 1 i nast. ustawy. Tak jest w przypadku świadczeń przysługujących ubezpieczonym. Natomiast wobec osób innych niż ubezpieczone - właściwy wójt (burmistrz, prezydent) wydaje decyzję potwierdzającą uprawnienie do świadczeń zdrowotnych w trybie art. 54 ust. 1 i nast. ustawy. Decyzja ta ma charakter deklaratoryjny.

   Stwierdzić przy tym należy, iż niedecyzyjny tryb potwierdzenia prawa do świadczeń wyprzedza decyzyjne formy potwierdzenia uprawnienia w tym znaczeniu, że decyzję administracyjną w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń wydaje się wyłącznie wówczas, gdy jednostce nie przysługuje pozadecyzyjna forma potwierdzenia tego prawa. W przypadku zatem, gdyby ta sama osoba spełniała kryteria do uzyskania karty ubezpieczenia czy też poświadczenia prawa do świadczeń i jednocześnie przesłanki do uzyskania decyzji potwierdzającej to prawo, pierwszeństwo należałoby przyznać drodze mniej sformalizowanej. Uznać należy, iż w takim wypadku brak jest podstaw do wydania pozytywnej dla wnioskodawcy decyzji administracyjnej.

    Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy podnieść należy, iż K. K. spełniał przesłanki do uzyskania świadczeń z opieki zdrowotnej. Potwierdzenie tego prawa nie mogło jednak nastąpić w drodze decyzji administracyjnej, jak żądał skarżący. Z akt sprawy wynika bowiem, iż skarżący ubiegał się o prawo do renty socjalnej. Za błędne należy uznać stanowisko skarżącego, iż nie ubiega się on o rentę, a jedynie " o zmianę z częściowej niezdolności do pracy na całkowitą niezdolność". Powyższe wynika z odwołania K. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31.05.2007 r. do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ł., w którym skarżący wnosi również o przyznanie stosownej renty na stałe.

   Wobec tego stan faktyczny sprawy mieścił się w hipotezie art. 67 ust. 7 ustawy. W tym przepisie uregulowano sytuację osób, wobec których wygasł obowiązek ubezpieczenia, a którym nadal, pomimo tego faktu, przysługuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby te traktowane są przez ustawodawcę nadal jak osoby ubezpieczone.

   Konkludując, K. K. nie przysługiwało prawo do żądania wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej. Prawo to bowiem przysługiwało stronie już z faktu ubiegania się o rentę socjalną, a więc w oparciu o art. 67 ust. 7 ustawy.

   Z przedstawionych wyżej powodów w ocenie Sądu skarga K. K. nie zasługiwała na uwzględnienie. Organy administracji rzetelnie zgromadziły materiał dowodowy w sprawie i dokonały jego wnikliwej oceny. Organ odwoławczy stosując właściwe w sprawie przepisy zasadnie uznał, że brak jest podstaw do uczynienia zadość wnioskowi skarżącego, w związku z czym utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.”

   Czytaj całą treść wyroku……..

   Stan prawny: 26 marca 2016 r.