w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wasze pytania

   Wasze pytania:

Wasze pytania   
   Dotychczasowe doświadczenie zdobyte w okresie prowadzenia tej strony pozwala twierdzić, że każdy z was jest spragniony odpowiedzi na często drobne, choć istotne z punktu widzenia codziennej pracy w ośrodku pytania.

    W zakładce tej znajdziecie odpowiedzi na te najbardziej ciekawe i trudne do znalezienia w przepisach kwestie. Z uwagi na ilość zapytań kierowanych w formularzach kontaktowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też  na łamach forum ośrodków pomocy społecznej, zmuszony jestem ograniczyć się do tych najmniej obszernych choć bardzo ciekawych zagadnień.
 
 

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na niektóre wasze pytania:

Wasze pytania

23-11-2015
- WP - Podstawa prawna delegacji do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego...
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin

Podstawa prawna dla funkcjonowania w zespole interdyscyplinarnym

    Aby prawidłowo odpowiedzieć na zadane przez Użytkownika pytanie, należy odwołać się do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

   To właśnie w tej ustawie, przesądzono o formie i zakresie porozumień na podstawie, których powinno nastąpić oddelegowanie pracownika do prac w Zespole Interdyscyplinarnym.

   Art. 9 a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

"8. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub 5."

Z kolei podmioty, o których mowa w art 9 a ust. 3 to:

1) jednostki organizacyjne pomocy społecznej;

2) gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) policja;

4) jednostki oświaty;

5) podmioty funkcjonujące w ramach systemu ochrony zdrowia;

6) organizacje pozarządowe;

   W poczet członków Zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także przedstawiciele prokuratury oraz innych podmiotów (nie wymienionych powyżej), działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (art. 9 a ust. 5 ustawy).

   Ustawodawca kategorycznie przesądził więc, że pomiędzy wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta,  a instytucjami wskazanymi powyżej, powinny być zawierane porozumienia. Porozumienia te więc, swoją legitymację czerpią w samej ustawie.

   Choć zasada pisemności w tym przypadku nie została wprost wypowiedziana, nie budzi wątpliwości fakt, że dla prawidłowego udokumentowania tego rodzaju porozumienia niezbędna jest forma pisemna porozumienia. 

      Stąd, zawieranie porozumień z jednostkami organizacyjnymi delegującymi swoich przedstawicieli do Zespołu Interdyscyplinarnego, jest w pełni uzasadnione.

   Dalej, porozumienia te porządkują sposób funkcjonowania Zespołu, po pierwsze wskazując kto konkretnie będzie oddelegowany do prac Zespołu i na jakich zasadach będzie działał w Zespole. Ten komfort zagwarantuje jedynie forma pisemna. 

   Jak widać, kwestionowanie zasadności zawiarania pisemnych porozumień pomiędzy wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta a osobami reprezentującymi intytucje, których przedstawiciele mają brać udział w posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, pozbawione jest racjonalnego sensu.

   Brak zgody na podpisanie stosownego porozumienia, spotkać się powinno z interwencją przełożonego dyrektora szkoły (przedszkola), który nie realizując obowiązków ustawowych, naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

   Stan prawny: 26 listopada 2015 r.