w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wasze pytania

   Wasze pytania:

Wasze pytania   
   Dotychczasowe doświadczenie zdobyte w okresie prowadzenia tej strony pozwala twierdzić, że każdy z was jest spragniony odpowiedzi na często drobne, choć istotne z punktu widzenia codziennej pracy w ośrodku pytania.

    W zakładce tej znajdziecie odpowiedzi na te najbardziej ciekawe i trudne do znalezienia w przepisach kwestie. Z uwagi na ilość zapytań kierowanych w formularzach kontaktowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też  na łamach forum ośrodków pomocy społecznej, zmuszony jestem ograniczyć się do tych najmniej obszernych choć bardzo ciekawych zagadnień.
 
 

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na niektóre wasze pytania:

Wasze pytania

19-10-2015
- WP - Praca dorywcza a konieczność przeliczenia zasiłku stałego...
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
   Niestety tak. Art. 8 u o. p. s. nie pozostawia żadnych wyjątków. Oczywiście jest to związane z koniecznością przeliczenia zasiłku stałego, jednak sama ustawa o pomocy społecznej nie pozwala na żadne odstępstwa w tej kwestii.
 
   Jedyna możliwość, to zwiększenie / zmniejszenie dochodu o kwotę mniejszą niż 10 % (art.106 ust. 3 u o.p.s.).
 
   We wszystkich innych przypadkach, dochód ten należy przeliczać, co skutkować musi odpowiednią zmianą wysokości zasiłku stałego.
 
   Wychodząc do przodu, proponuję prawidłowo pouczyć stronę, która musi być świadoma, że w przypadku zmiany wysokości dochodu zobligowana będzie nas o tych zmianach poinformować.
 
   Pouczenie należy sporządzić na odrębnym od decyzji dokumencie, zaś sam dokument powinien przybrać formę protokołu.
 
Stam prawny na dzień: 19 października 2015 r.