w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wasze pytania

   Wasze pytania:

Wasze pytania   
   Dotychczasowe doświadczenie zdobyte w okresie prowadzenia tej strony pozwala twierdzić, że każdy z was jest spragniony odpowiedzi na często drobne, choć istotne z punktu widzenia codziennej pracy w ośrodku pytania.

    W zakładce tej znajdziecie odpowiedzi na te najbardziej ciekawe i trudne do znalezienia w przepisach kwestie. Z uwagi na ilość zapytań kierowanych w formularzach kontaktowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też  na łamach forum ośrodków pomocy społecznej, zmuszony jestem ograniczyć się do tych najmniej obszernych choć bardzo ciekawych zagadnień.
 
 

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na niektóre wasze pytania:

Wasze pytania

01-02-2015
- WP - Roszczenie o wypłatę zasiłku dla opiekuna po śmierci wnioskodawcy
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin

    Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania Ośrodka w przypadku śmierci świadczeniobiorcy zostały zamieszczone w artykule "Obowiązki spoczywające na Ośodku Pomocy Społecznej w przypadku śmierci świadczeniobiorcy".

dostępne pod: http://www.prawnikwpomocyspolecznej.pl/zgon-osoby-uprawnionej-do-swiadczen-z-pomocy-spolecznej.html

   Zasady te znajdą "analogiczne" zastosowanie do śmierci osoby, która złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, lecz przed odebraniem decyzji zmarła.

   Reasumując, roszczenie o wypłatę zaległego zasiłku dla opiekuna, jako świadczenie ściśle związane z osobą zmarłego, nie powinno zostać zaliczone w poczet masy spadkowej. Tym samym, ewentualnym spadkobiercom nie przysługuje rozszczenie o wypłatę zasiłku dla opiekuna.

   Ośrodek nie powinien podejmować żadnych działań z urzędu, a jedynie czekać na działania, które ewentualnie podjęte zostaną przez spadkobierców. Postępowanie administracyjne, z uwagi na śmierć wnioskodawcy stało się bezprzedmiotowe, zaś brak strony wyklucza możliwość wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego.

   W tym miejscu zaznaczyć należy, że o ile sądy administracyjne do katalogu świadczeń z osobą zmarłego ściśle związanych, zaliczyły np. zasiłek stały czy też zasiłek pielęgnacyjny, o tyle w sprawie dotyczącej zasiłku dla opiekuna, sądy te nie miały jeszcze sposobności się wypowiedzieć.

   Dlatego też ewentualne próby spadkobierców do pozyskania zaległego zasiłku dla opiekuna nie są pozbawione racjonalnego uzasadnienia. Niemniej jednak, patrząc z pozycji Ośrodka, o jakichkolwiek działaniach z urzędu mowy być nie może.

   Dopiero oficjalny wniosek spadkobierców o wypłatę zasiłku dla opiekuna, powinien spotkać się z kategoryczną odmową. W ostateczności postępowanie spadkobierców doprowadzi do przeniesienia "sporu" na drogę sądową, co pozwoli potwierdzić / nie potwierdzić prawidłowość niniejszego wywodu.

Stan prawny na dzień: 1 lutego 2015 r.