w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - --------

--------

12-12-2014
- PS - Gmina musi zapewnić dziecku dogoterapię...
Category: Orzeczenia PS 
Posted by: admin
Wyrok
   Gmina ma obowiązek zapewnić udział dziecka w dogoterapii realizowanej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

   Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: IV SA/Gl 1398/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzje organów obu instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

   W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, że sam fakt zapewnienia przez gminę specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zlecenie ich realizacji specjalnie przygotowanemu do tego podmiotowi nie stanowi wystarczającej przesłanki by uznać, że tylko rodzaje usług zaproponowanych (świadczonych) przez ten podmiot będą mogły być realizowane na rzecz mieszkańców.

   Oferta przedstawiona przez podmiot, któremu zleciliśmy realizację specjalistycznych usług opiekuńczych nie może stanowić podstawy do odmowy wsparcia tylko dlatego, że poziom merytoryczny bądź zakres świadczonych usług jest niewystarczający bądź niedopasowany do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy.

   W powyżej przedstawionym przypadku, gmina ma obowiązek poszukiwać innych rozwiązań, które w sposób precyzyjny zostaną dopasowane do preferencji i stopnia zaawansowania choroby wnioskodawcy.

   Nawet więc w przypadku wyraźnej rezygnacji wnioskodawcy z oferty przedstawionej przez podmiot, któremu zleciliśmy realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, która to rezygnacja uzasadniana jest brakiem dopasowania usług do schorzeń bądź dolegliwości petenta, gmina nie może odmówić wsparcia i jednocześnie zobligowana jest do poszukiwania innych rozwiązań, które w większym stopniu pasować będą do klienta.

   W wyroku tym Sąd wskazał także na konieczność poczynienia wyraźnych i precyzyjnych ustaleń w zakresie schorzeń dotykających świadczeniobiorcę, w tym w szczególności rodzajów oddziaływań, które będą realizowane w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, a które swoim zakresem zostaną w sposób ścisły dopasowane do indywidualnie określonej sytuacji zdrowotnej petenta.

Stan prawny: 11 grudnia 2014 r.

Czytaj całą treść wyroku….