w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - --------

--------

19-11-2014
- ŚR - Rodzina może pobierać więcej niż jedno świadczenie pielęgnacyjne
Category: Orzeczenia ŚR 
Posted by: admin
Wyrok
   Zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie przysługuje jeżeli członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

   Kolejne odstępstwo od literalnej interpretacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 12 września 2014 r. (sygn. akt: I SA/Wa 2201/14), gdzie w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wyjaśniono, że:

   „(…) Faktem jest, że założeniem ustawodawcy było wprowadzenie zasady, iż w rodzinie może być pobierane tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą wymagającą opieki.

   Jednakże - w ocenie Sądu - powołany przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczy sytuacji, gdy dana osoba wnioskuje o przyznanie świadczenia na osobę wymagającą opieki, na którą ustalone już zostało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz innego członka rodziny, ewentualnie sytuacji gdy wnioskodawca ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz innej osoby wymagającej opieki.

   Innymi słowy jeżeli osoba w rodzinie ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na daną osobą wymagającą opieki, to inny członek rodziny nie może uzyskać świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad tą samą osobą.

   Uprawnionemu do opieki może ponadto przysługiwać jedynie jedno świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, niezależnie od liczby osób, nad którymi sprawuje on opiekę.

   Żadna z przedstawionych sytuacji nie ma miejsca w rozpoznawanej sprawie. Jak wyżej wskazano żona skarżącego pobiera świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad wnukiem. Z. D. wystąpił zaś o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawną, dorosłą siostrą."
 
   Na wykładnię przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, polegającą na dokładaniu dodatkowych przesłanek uzasadniających odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego może jednak pozwolić sobie tylko sąd. 

   Dlatego też proponuję pozostać przy literalnej jedynie wykładni przepisów prawa, zostawiając trochę miejsca dla orzecznictwa i judykatury.

Stan prawny na dzień: 19 listopada 2014 r.

Czytaj treść całego orzeczenia: źródło Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.