w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wasze pytania

   Wasze pytania:

Wasze pytania   
   Dotychczasowe doświadczenie zdobyte w okresie prowadzenia tej strony pozwala twierdzić, że każdy z was jest spragniony odpowiedzi na często drobne, choć istotne z punktu widzenia codziennej pracy w ośrodku pytania.

    W zakładce tej znajdziecie odpowiedzi na te najbardziej ciekawe i trudne do znalezienia w przepisach kwestie. Z uwagi na ilość zapytań kierowanych w formularzach kontaktowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też  na łamach forum ośrodków pomocy społecznej, zmuszony jestem ograniczyć się do tych najmniej obszernych choć bardzo ciekawych zagadnień.
 
 

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na niektóre wasze pytania:

Wasze pytania

25-10-2014
- WP - Poświadczenie bezpieczeństwa a czynności podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Ustawa o ochronie informacji niejawnych:

   Art. 5 ust. 4. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę "zastrzeżone", jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

   Art. 21 ust. 4 Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" może nastąpić po:
   1) pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada ona poświadczenia bezpieczeństwa;
   2) odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

   W obecnym stanie prawnym, pracownik Ośrodka, który w ramach swoich obowiązków  służbowych podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nie musi legitymować się poświadczeniem bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

   Brak poświadczenia bezpieczeństwa, odnosi się także do pracowników socjalnych oraz wszystkich innych urzędników, którzy mają styczność z oświadczeniami majątkowymi klientów pomocy społecznej.

   Obowiązek posiadania poświadczenia bezpieczeństwa wynikał z brzmienia poprzednio obowiązujących druków kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego (w odniesieniu do ustawy o pomoc osobom uprawnionym do alimentów) oraz druków oświadczeń majątkowych (w odniesieniu do ustawy o pomocy społecznej).

   Aktualne kształt w/w wzorów dokumentów został pozbawiony klauzuli „ZASTRZEŻONE – PO WYPEŁNIENIU”. To właśnie ta klauzula stanowiła podstawę do stosowania, w odniesieniu do wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami oraz do oświadczeń majątkowych w pomocy społecznej, ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dodatkowe informacje:

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/ochrona-informacji-niejawnych/

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/31A376BD

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/56BFAB00Stan prawny: 25 października 2014 r.