w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wasze pytania

   Wasze pytania:

Wasze pytania   
   Dotychczasowe doświadczenie zdobyte w okresie prowadzenia tej strony pozwala twierdzić, że każdy z was jest spragniony odpowiedzi na często drobne, choć istotne z punktu widzenia codziennej pracy w ośrodku pytania.

    W zakładce tej znajdziecie odpowiedzi na te najbardziej ciekawe i trudne do znalezienia w przepisach kwestie. Z uwagi na ilość zapytań kierowanych w formularzach kontaktowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też  na łamach forum ośrodków pomocy społecznej, zmuszony jestem ograniczyć się do tych najmniej obszernych choć bardzo ciekawych zagadnień.
 
 

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na niektóre wasze pytania:

Wasze pytania

15-10-2014
- WP - Warunkowe prawo do świadczeń rodzinnych pomimo przekroczenia kryterium dochodowego...
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
   Art. 5. 1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł.
   3. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

   Na uwagę zasługuje zwrot "przysługiwał", którym posłużył się ustawodawca. Zwrotu tego nie należy mylić z faktycznym pobieraniem świadczeń rodzinnych, tj. korzystaniem ze świadczeń na mocy prawomocnej decyzji. Wystarczy, aby wnioskodawca spełnił wszystkie prawem wymogi uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych, nie zaś złożył wniosek, a następnie świadczenia te ustalono w drodze prawomocnej decyzji.

   Dalej, orzecznictwo wskazuje, że organ właściwy ma samodzielnie (z urzędu) zbadać, czy w poprzednim okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne wnioskodawcy "przysługiwały".

   Ustawodawca nie zastrzegł także, że warunkiem koniecznym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych "na przekroczeniu", jest okoliczność przysługiwania świadczenia w całym okresie zasiłkowym. Odpowiednio więc należy stwierdzić, że prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje także w sytuacji, gdy uprawnienie to przysługiwało choćby przez jeden miesiąc w poprzednim okresie zasiłkowym.

(vide: II SA/Łd 233/08 oraz II SA/Sz 422/08)

Stan prawny na dzień: 15 październik 2014 r.